Inserir una activitat Lima un bloc


Actvitats LIM

Inserir un pdf a un maro dins d'una página web:

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ width=”400″ height=”600” codebase=”http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=8,0,0,0″> <param name=”MOVIE” value=”http://dl.dropbox.com/u/7588002/Actvitats/Llibre_SWFTools/SL_InternetAula.swf>

<param name=”PLAY” value=”true”>

<param name=”LOOP” value=”true”>

<param name=”QUALITY” value=”high”>

<param name=”FLASHVARS” value=”zoomtype=2“>

<embed src=”http://dl.dropbox.com/u/7588002/Actvitats/Llibre_SWFTools/SL_InternetAula.swf” width=”400” height=”600” play=”true” ALIGN=”" loop=”true” quality=”high” type=”application/x-shockwave-flash” flashvars=”zoomtype=2” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”>

</embed>

</object>Inserir activitats LIM a la wiki:

Per inserir una activitat s'ha de tenir penjada en alguna web, per així inserir la URL. Quan vols inserir-la en una pàgina del teu wiki has de fer clic a editar pàgina i a la barra del menú clicar a la icona de la "televisió", que s'usa per afegir qualsevol element multimèdia. Escull l'última opció, la d'Altres HTML, en el quadre has d'escriure un codi i especificar l'URL on es troba l'activitat que vols inserir.
</div><div align="left"></div><div align="left"></div><div align="center"><iframe style="WIDTH: 428px; HEIGHT: 725px" src="http://direccionweb" frameborder="0" width="500" height="500"></iframe></div>
On he posat direccionweb, has de posar la URL on tinguis l'activitat. Jo ho he fet així i m'ha funcionat, però potser hi ha altres maneres.