Una delesaplicacionsmésdifícilsde transportarhaestatPowerPoint, ambtotiaixòsemprese li habuscatla voltaper facilitar la sevapublicacióen web.La conversióde PowerPointavídeo nom'haentusiasmattantcomla conversió enllibre.La resistència asortirdel paradigmade Gutenberghaempèsals que hanapostatpel paradigmadigitala convertiren llibresfascinantselsdocumentscreatsambprogramesbasats enla PC,com WordiPowerpoint.

L'avantatged'aquestsprogrames quetransformenqualsevoldocument en unllibredigital ésque sóngratuïtsen la seva majoria.Encaraaquellsprogrames quecostenuna ridiculesa,tambéespodenobtenirgratuïtamentsubscrivintper emailahttp://www.giveawayoftheday.com/(cadadiaels arribaa la sevabústiaun programagratuït, elsqualses repeteixenperiódicamante).procés

Importarl'arxiualoadoenla memòriainternaoexterna de laPC.
Converteix.
Desaelprojecte(opcional).
Publicaroexportar.Tenendiversosmètodesd'exportació opublicació,aixícom diversosformatsHTML:perl'iPad, iPhoneiAndroide.Esrecomanapublicar ambel formatHTMLen unacarpetadiferentper a cadallibre.En aquestacarpetaapareixerà elfitxerHTMLjuntamentambaltresarxiusicarpetesambimatges.
Compartir.Pujarla carpeta quecontétotselsarxius delllibre a unservidorque allotgiicomparteixipàginescreadesa la PC.

El pasméscomplicat,quenohauria deser-ho,és el deCompartir.Perquè elproductefinal puguibaixar-sei serllegiten qualsevolllocia qualsevolhora ambqualsevolequip.calallotjaren servidorsdiferentsals de lesPlataformeseducatives(Moodle,Blackboard,Webteca,etc.etc.)o llocsambdissenysprofessionalsjaintegrats,comGoogle.Sites,http://www.wix.com/,http:www.paginawebgratis.es/, llocson lamajoria delsmestresacostumenpublicar.


Otros convertidores de libros gratuitos

Convertir PPT en libro//